Mokytojų atestacijos komisija

Mokytojų atestacijos komisijos sudėtis 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos komisijoje

1.

Petras Slonksnis Mokyklos direktorius

Pirmininkas

2.

Eglė Bičkienė Tapybos, kompozicijos, grafikos mokytoja metodininkė

Narė

3.

Gitana Kaltanienė Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytoja metodininkė Narė

4.

Audronė Grosienė Dailėtyros, kompozicijos mokytoja metodininkė

Narė

5. Rinaldas Damskis Kompozicijos, grafikos mokytojas metodininkas Narys
6. Daiva Vaičiulienė Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguotas asmuo Nar

Mokytojų atestacijos komisijos funkcijos

 • Teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos  programą, komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus.
 • Atsižvelgdama į per metus pateiktus mokytojų prašymus, kasmet rengia ir suderinusi su institucijos vadovu, Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikia steigėjui / valdymo organui, tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą.
 • Tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams.
 • Tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą.
 • Svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti sprendimus.
 • Svarsto klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
 • Gali atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių).
 • Svarsto mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 81 punktą).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 14.50 – 15.35
 • 2. 15.40 – 16.25
 • 3. 16.30 – 17.15
 • 4. 17.25 – 18.10
 • 5. 18.15 – 19.00
 • 6. 19.05 – 19.50