Darbo taryba

Informacija

Darbo taryba (toliau – Taryba) – kolegialus Mokyklos darbuotojų interesus atstovaujantis organas. Taryba atstovauja visus Mokyklos darbuotojus informavimo, konsultavimo procedūrose, taip pat sprendžiant bet kuriuos klausimus, kurie gali turėti įtakos Mokyklos darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai, o savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Mokyklos vidinėmis darbo teisės normomis ir kitais teisės aktais. Taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Mokyklos darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų, o savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.

Ši Taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio ir veikia savarankiškai. Darbdavys negali daryti įtakos darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą. Kai darbo taryba sutinka, darbdavio atstovai yra kviečiami dalyvauti darbo tarybos susirinkimuose.

Šiai Tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka kitas darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.
Darbdaviui pažeidus informavimo ir konsultavimo pareigas, darbo taryba turi teisę inicijuoti darbo ginčą dėl teisės. Darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus.

Darbo taryba buvo išrinkta 2021 m. gruodžio 21 d. visuotiniuose mokyklos darbuotojų rinkimuose ir patvirtinta Darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis 2021 m. gruodžio 13 d. protokolu Nr. 1.

Darbo tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje El. paštas
1. Irena Šliuželienė Skulptūros, keramikos, piešimo, kompozicijos mokytoja metodininkė Pirmininkė irena.sliuzeliene@sdailesmokykla.lt 
2. Ernesta Šimkienė Dailėtyros, tapybos mokytoja Sekretorė  
3. Vidmantas Zarėka Tapybos mokytojas Narys  

Mokyklos darbuotojų prašymai svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikiami elektroniniu laišku. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50