Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2022–2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Rinaldas Damskis Mokytojų atstovas Pirmininkas
2. Jurgita Niauronienė Tėvų atstovė Narė
3. Katerina Fokė Mokinių atstovė Narė
4. Kęstutis Šaltis Vietos bendruomenės atstovas (asocijuotas partneris) Narys

Informacija

Tai svarbiausia mokyklos savivaldos organizacija, jungianti moksleivių, tėvų (globėjų), pedagogų bei socialinių partnerių ir mokyklos rėmėjų, atstovus. Jos pirmininkas negali būti mokyklos direktorius.

Mokyklos tarybos funkcijos

 • Teikia rekomendacijas dėl mokyklos veiklos perspektyvų ir pagrindinių darbo krypčių.
 • Kartu su Mokyklos vadovu sprendžia Mokyklai svarbius palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimo klausimus.
 • Svarsto ir teikia pasiūlymus Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos nuostatams, Mokyklos metinei veiklos programai, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėms ir jų pakeitimams, Mokyklos ugdymo planui, Mokyklos ugdymo organizavimo tvarkai ir kitų Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų formavimui bei pritaria jų teikimui tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Kiekvienais metais vertina Mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą.
 • Pasirenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis ir atlikimo metodiką. Analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
 • Analizuoja ir teikia rekomendacijas Mokyklos direktoriui vertinant Mokyklos mokytojų darbo rezultatus.
 • Kolegialiai analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos vykdymo. Kartu su kitomis Mokyklos savivaldos grandimis prisideda prie nebiudžetinių lėšų kaupimo.
 • Kasmet parengia Mokyklos tarybos veiklos planą ir teikia tvirtinti Mokyklos direktoriui.
 • Svarsto kitus Mokyklos bendruomenei aktualius klausimus.

Dokumentai

Mokyklos taryba Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos tarybos nuostatų tvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:15:29 37.39 KB
Įsakymas dėl mokyklos tarybos sudėties tvirtinimo, Šiaulių dailės mokyklos tarybos nuostatų ir 2022 metų mokyklos tarybos veiklos plano patvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:15:35 73 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 14.50 – 15.35
 • 2. 15.40 – 16.25
 • 3. 16.30 – 17.15
 • 4. 17.25 – 18.10
 • 5. 18.15 – 19.00
 • 6. 19.05 – 19.50