Apie dailės mokyklą

Apie mus

Šiaulių dailės mokykla įkurta 1967 m. Pirmaisiais metais ji glaudėsi Stasio Šalkauskio vidurinės mokyklos pusrūsyje, vėliau buvo įkurdinta F. Bugailiškio name Žemaitės gatvėje. 1977 m. mokykla buvo perkelta į naują pastatą Gumbinės gatvėje.

Per ilgus darbo metus mokykla išaugo, įsišaknijo tradicijos, kartų kartos čia ateina pažinti dailės abėcėlės, kad galėtų surasti ir išreikšti save klaidžiuose kūrybos labirintuose. Kasmet rengiamos mokinių ir mokytojų kūrybos darbų parodos nestokoja išradingumo, naujų idėjų ir išmonės. Tai būdas parodyti visuomenei mūsų darbo rezultatus, pažadinti žmones kūrybinei ir meninei veiklai. Mokiniai dalyvauja miesto, šalies bei tarptautinėse parodose ir konkursuose, yra tarptautinių ir respublikinių vaikų piešinių konkursų laureatai.

Mokykloje dirba 17 mokytojų. Didesnioji mokytojų dalis – profesionalūs dailininkai.

Mokykloje vykdomos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir kryptingojo kursų neformaliojo dailės ugdymo programos. Į pradinį kursą priimami 10-11 metų mokiniai. Jiems dėstomas dailės pažinimas, skulptūra ir grafika – iš viso 8 pamokos per savaitę.

Į pagrindinį ugdymo kursą priimami 12 metų, penkias bendrojo lavinimo mokyklos klases baigę mokiniai. Mokomasi ketverius metus, 10 pamokų per savaitę. Dėstomi dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, ir dailėtyra. Paskutiniaisiais – ketvirtaisiais mokymosi metais mokiniai turi galimybę pasirinkti dailės šaką ir atlikti baigiamąjį akvarelės, aliejinės tapybos, grafikos, medžio skulptūros, keramikos, tekstilės, odos plastikos kūrybinį darbą.

Mokiniams, atlikusiems pagrindinio ugdymo kurso programines užduotis, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Šiaulių dailės mokykla yra viešasis juridinis asmuo, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Šiaulių dailės mokykla priklauso neformaliojo švietimo mokyklų grupei.

Tipas – neformaliojo vaiko švietimo mokykla.

Dailės mokyklos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybės taryba, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Šiauliai.

Mokymo forma: dieninė.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas (kodas 80).

Mokymo kalba – lietuvių.

Tikslai, uždaviniai ir funkcijos

Mokyklos tikslas – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokyklos uždaviniai

 • Ugdyti mokinio individualybę, padėti atskleisti kūrybines galias.
 • Tenkinti mokinių poreikį užsiimti visomis dailės šakomis, išreikšti save, sudaryti galimybę įdomiai, turiningai leisti laisvalaikį.
 • Ugdyti mokinių gebėjimus analizuoti ir vertinti dailės kūrinius ir dailės procesus.
 • Skatinti gabiausius ugdytinius tolesniam dailės mokymuisi aukštosiose dailės mokymo įstaigose.
 • Ugdyti savo krašto pilietį, tautos kultūros, papročių ir tradicijų puoselėtoją bei tęsėją.
 • Teikti metodinę paramą ir konsultuoti bendrojo lavinimo mokyklų dailės mokytojus, ikimokyklinių įstaigų pedagogus.
 • Būti kultūros židiniu visuomenei.

Mokyklos funkcijos

 • Formuoti, įgyvendinti mokinių ugdymo turinį, rengiamą remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduotomis ilgalaikėmis dailės ugdymo programomis.
 • Dalyvauti mokyklos, miesto, šalies bei tarptautinėse parodose ir konkursuose.
 • Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui, siekiant užtikrinti jo teisę į mokslą bei saugumą mokykloje. 
 • Kurti mokyklą kaip kultūros židinį.
 • Vykdyti papildomojo dailės ugdymo pasiekimų tikrinimą pusmečio peržiūrų metu.
 • Teikti informaciją miesto visuomenei apie mokyklos galimybes.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 14.50 – 15.35
 • 2. 15.40 – 16.25
 • 3. 16.30 – 17.15
 • 4. 17.25 – 18.10
 • 5. 18.15 – 19.00
 • 6. 19.05 – 19.50